Obchodní podmínky

 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.narexcz.cz.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje 

E-shop: www.narexcz.cz
Provozovatel: Jan Šír - Josef Šír Železářství Vrchlabí

IČ: 15023397 
DIČ: CZ5601200946 (plátce DPH)
Reg: Městský živnostenský úřad ve Vrchlabí dne 16.9.1992 pod č.j.ŽÚ 577/92-Rp
 
Mobil: +420 604 605 084 - ohledně dotazů z tohoto eshopu volejte vždy a jen tento mobil.
Email: info@narexcz.cz
 
Kontaktní adresa: Nádražní 1432, 543 01 Vrchlabí 1
Provozní doba eshopu: Po - Pá 9:00 - 15:00

Informace 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 
 
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.
 
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 
 
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky
od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 
 
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
 
Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy,
zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč,
kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Doručování zboží 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky,
pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“,
prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů maximálně pěti. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 
 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, certifikáty a záruční listy,
odešle prodávající kupujícímu vždy společně s objednaným zbožím. 
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 
 
Způsob doručení a cena za doručení zde.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky,
a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu,
aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu
či číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným
nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem,
jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností,
je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.
Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, výdy v původním obalu,
nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího,
vrátí prodávající výše uvedené platby na účet do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.
Ne v hotovosti.
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího,
je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu
snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu,
nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky,
že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů),
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku
zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze,
u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických
důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů,
porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování,
dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných
na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 
Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

Práva a povinností z vadného plnění 

Jakost při převzetí
 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku
nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady
neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu),
lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad,
týká-li se vada pouze této součásti.
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy
může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
 
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže,
že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 
Zákonná práva z vad
 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo
v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,
která znamená podstatné porušení smlouvy

(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 
•          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•          bezplatné odstranění vady opravou; 
•          přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•          vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou),
má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně
(třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady)
nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně),
může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 
U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

U vybraného zboží s cenou nad 3000 Kč se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu
bezplatně rozšířenou smluvní záruku v trvání nejméně 36 měsíců.
 
Vyřízení reklamace 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k
opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky,
měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  
       
Formuláře ke stažení a postup zde: 

Uplatnění reklamace (reklamační list) a Reklamační řád

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady,
nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího
je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas,
má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu,
aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů,
rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.
Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
(nejlépe e-mailem) nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující
požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,
kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části,
uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku
e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS či telefonátu.
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 
Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby (kočárek, zdravotnické pomůcky aj.)
vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění,
pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.
 
Ochrana osobních údajů 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit,
případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Registrace číslo 00052233
 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím
subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.  
 
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících
využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující
aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou
v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 
Řešení sporů  

Řešení sporů Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o
poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká
obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne,
kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s.
přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující
neodmítne.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím
řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném
znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní
inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a
prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v
jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní    
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk,
který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
 
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl
od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 
Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků
 
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu,
baterií a akumulátorů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného
elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na prodejně prodávajícího.
 
Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo
akumulátory na sběrných místech společnosti RETELA, s.r.o.,
uvedených na jejích webových stránkách.
 
Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných
v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr,
informace o provádění odděleného
sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení,
elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru
uvedeného odpadu v příslušné obci.
 
Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností
zdarma přímo v domácnosti,
pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití.
Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.
Zákazník je však povinen informovat prodejce o žádosti na zpětný
odběr v poznámce k objednávce nebo bez odkladu e-mailem.
 
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány
spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených,
tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše.
Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení.
Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.
 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.),
zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy,
ve znění pozdějších právních předpisů.
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2017Obchodní podmínky platné do 15.8.2014 ke stažení zde.

 

Obchodní podmínky platné do 15.8.2015 ke stažení zde.


Obchodní podmínky platné do 15.8.2016 ke stažení zde.


 
Obchodní podmínky platné do 15.8.2017 ke stažení zde.


Upozornění k obsahu www.narexcz.cz eshopu a platbám v eur: 

Pozor na použití obsahu eshopu www.narexcz.cz třetí stranou! 

Náš eshop narexcz.cz - Železářství Josef Šír Vrchlabí - Copywriter Jan Šír.
Specialista na narex je smluvní autorizovaný partner společnosti
Narex s.r.o. Česká Lípa (více než 20 let.) a společnosti NAREX Bystřice s.r.o.. (Již třetím rokem)
a NAREX Consult a.s. (Již druhým rokem)
Veškeré dokumenty zde na webu (PDF dokumenty, fotografie, multimediální soubory apod.)
volně ke stažení slouží výhradně pro Vaše vlastní, NEkomerční použití.
Veškeré grafické, textové soubory a materiály na těchto webových stránkách
jsou autorským a duševním majetkem společností
Narex s.r.o. Česká Lípa, NAREX Bystřice s.r.o. a Josefa Šíra - Copywriter Jan Šír (CW).
Mnoho textů je zde výhradních, originálních a svým výkladem originálních a nezaměnitelných
a není možné je použít na jiných webových stránkách!
Veškeré použití a úpravy těchto materiálů naší firmou bylo dopředu sjednáno, stejně jako designe eshopu narexcz.cz
a vše je plně v souladu se smluvními podmínkami Narex s.r.o. Česká Lípa a NAREX Bystřice s.r.o. a Narex Consult a.s..
Jejich komerční využití třetí stranou není možné a bude právně postiženo!  
Veškeré stížnosti na chod a funkce tohoto eshopu směřujte výhradně na tento email: info@narexcz.cz
Povoleno je pouze odkazovat přímo na soubory umístěné na webových stránkách v seznamu níže.
Za splnění podmínky NEkomerčního použití takového odkazu.
www.narexcz.cz
www.naradinarex.cz
www.nahradnidilynarex.cz
www.narexcz.eu
www.facebook.com/Narexcz.cz
forum.narexcz.cz 

hybro.narexcz.cz 

Oficiální stránky výrobců NAREX. Na které můžete komerčně odkazovat za předpokladu splnění obchodních podmínek
firem NAREX s.r.o. Česká Lípa a NAREX Bystřice s.r.o. a Narex Consult a.s..
www.narex.cz
www.narextools.cz 

www.facebook.com/Narex.tools.Fans.club 
www.narex.eu 
www.narexcon.cz

Platba v eur: 

POZOR - Kurz je pevně nastaven na 24kč / 1 eur.
Pokud eshop nepřepne zahraničním zákazníkům sám měnu do eur, je tato volba v levém horním rohu eshopu.
 


© Autor: Jan Šír www.narexcz.cz 
 
0
Měna
 
 
© Narex specializovaný Eshop, Originální příslušenství a náhradní díly, Akce 2020